Monday, May 18, 2009

Top 10 Cyber Mandarin Wk 21

  1. Jolin Tsai-Hua Hu Die
  2. Lee Hom-Ling Yi Ge Tian Tang
  3. JJ Lin-Xiao Jiu Wo
  4. Farenheit-Yue Lai Yue Ai
  5. Jay Chow-Mei Ji Zue
  6. Rainie Yang-Tai Fan Nao
  7. Joey Kim-Ying Fu De Le Zhang
  8. Josh Cen-Zao Yiu Can
  9. Nan Quan Ma Ma-Zai Jian Xiao Shi Hou
  10. Jacky Chen & Freinds-Xiang Xin Zi Ji

No comments:

Chinness Memories Songs

Chinness Night Club Songs

Liu Tek Hua-Ai Pu Wan
Ye Chien Wen-Ce Sin
Fang Chi Wei-Hue
Li Ming-Ching Yen Ni Hue Pu Huoe Lai
Wu Chi Sen-Ten Ni Ten Tai Wo Sin Thung
Phan Mei Chen-Wo Chen Yung Sin Te Ai Co Ni
Ceu Hua Chien-Jang Wo Huan Si Jang Wo You
Jeff Chang-Kuo Huo
Chen Lung_Suk Fa-Ming Ming Pai Pai Wo Te Sin
Chang Sin Cek-Pu Yau Tuei Ta Sou
Cally Kwan-Jong Yi Shou Sang Te Ni Ren
Richie Ren - Sin Thai Ruan
Aaron Kwok-TauTi You Se Nen Kou Kau SuWo
Tu Te Wei - U Sing Shang Hai
Chang Sie You - Wen Pie
Andy Lau - Ju Kuo Ni She Wo The Cuan Suok
Cen Ai Mei-Wo Jiau Jiau Ni Mong Sang Ni Te Yen Cing
Chang Ai Cia - Thung Nien
Chang Hong Liang-Ni CeTau Wo Cai Teng Ni Ma
Chiang Ie Heng - Cai Hue Suo
Chin Su Hua - Mong Sing Se Fen
Fang Cik Wei - Ai Ching Te Khu Se
Fang Cik Wei - Ie Nien Ce Ai Ie Chiek
Ji Jing - Ta Ye Cai Ting Chi
Lie Yi Cin - Fung Cung Te Chen Lou
Lin Yi Liang-Ai Shang Yi Khe Pu Hue CiaTe Jen
Thung An Kek - Wang Pu Liau
Wang Cie - Se Fo Wo Cen Te I Hu So Yo
Wang Ing Ing - Khu Sa
Wang Ping Yen-Ni Chem Mo She Yo Wo Nan Kuo
Aaron Kwok - Wo Ai Ni
Andy Lau - Cen Yung Yen
Andy Lau - Siang Yu Tau Yung Ciu
Ceu Hua Cien - Ai Siang Sui
Chang Ie Sen - Se Fou Cen Te Ai Wo
Chang Sie Yu - Sin Chui Le U Nen
Chang Sin Ce - Kuan Rong
Chiang Ie Heng - Ken Wang Se Kan Pe
Chiu Hai Cen - Tuang Ai Te Jen
Shi Ju Yin - Khan Tou
Sin Siaw Chi - Wei Tau
Wang Cie - Ce You Suo Ni Ai Wo
Wang Cie - Wang Liau Ni Wang Liau Wo
Wang Sing Ping - Piek Wen Wo Se Se
Ye Jing Wen - Jen Cing Sing Dong